Photobank

Squacco Heron (Ardeola ralloides)

Other photos of the sort: "Squacco Heron"

 Libor Votoček